Beautifully decorated Shri Krishna at Chhappan Bhog, Kota where the Sammelan and Chhappan Bhog was organized by Vaishya Samaj.

 

Pandal Scene